HITVALLÁSUNK

21Tudjuk, hogy "töredékes az ismeretünk", ezért a “lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet” elvét valljuk, és az esetleges teológiai különbségek ellenére minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat.

Hitbeli meggyõzõdésünket az alábbi témákban tartjuk fontosnak kifejteni:

A níceai-konstantinápolyi egyetemes keresztény hitvallás

A többi keresztény egyházzal együtt valljuk a níceai-konstantinápolyi hitvallást mint a keresztény hit alapvetõ összefoglalóját:

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idõ elõtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl. Született és nem teremtetett, az Atyával egylényegû, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennybõl. Megtestesült a Szentlélektõl és Szûz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsõítünk, és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendõ örök életet.

Ámen

A Szentírás

Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségbõl és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségbõl áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentõl ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területérõl tett kijelentései megbízhatóak. Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentõl jövõ emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával.

A Háromegy Isten

Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élõlény és élettelen dolog Teremtõje, Fenntartója és Ura.

Jézus Krisztus

Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szûztõl született, és bûntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bûnhõdve halt meg a kereszten, kifizetve bûneinkért a váltságdíjat, így Õ a Megváltónk és életünk Ura. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Fõpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsõségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon.

A Szentlélek

Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyõzi a világot a bûnrõl, az igazságról és az ítéletrõl. Õ szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hiszszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívõ emberben lakozást vesz, hogy Õ az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetõje, és a szolgálati ajándékok adományozója.

Az ember

Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Õt. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelõsséggel tartozik. Hisszük, hogy az elsõ ember bûnbeesése által minden ember természeténél fogva bûnös, vétkeiben halott, és ítélet alatt áll.

A megváltás

Hisszük hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelmébõl, a Jézus Krisztus befejezett váltságmûvébe vetett hit által adatik. Hisszük, hogy Jézus minden ember bûnét magára vette, és áldozata minden hívõ minden bûnét képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bûneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bûneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.

Az egyház

Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élõ lelki Testében, amelynek Õ maga a feje, és minden újjászületett hívõ a tagja. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása. Hisszük, hogy a gyülekezet vezetéséért a lelkipásztor felelõs, akinek Istentõl kapott feladata, hogy hûségesen táplálja és szeresse az Õ népét. Hisszük, hogy Isten a pásztor és a gyülekezet szolgálatának a segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt.